fbpx

Formularz kontaktowy online- klauzula informacyjna

Formularz kontaktowy online- klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy że Administratorem danych osobowych jest Network Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Sienkiewicza 11; KRS: 0000562830, NIP: 8191665340, REGON: 361760412.

Nasze dane kontaktowe:

1) adres do korespondencji: Dobrzechów 446b, 38-100 Strzyżów

2) adres poczty elektronicznej: biuro@network-interactive.pl

3) numer telefonu: 504 467 887

W sprawie ochrony danych osobowych prosimy skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@network-interactive.pl wpisując w tytule wiadomości „RODO”.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

1) udzielania odpowiedzi na Twoje pytania zamieszczone w formularzu kontaktowym online oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli poprosisz nas o informacje handlowe za pomocą formularza kontaktowego online to wysłanie zapytania będzie oznaczało dla nas zgodę na przesłanie informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz jej cofnięcie może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;

2) dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami);

3) prowadzenia statystyki korzystania z usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji Twoje dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy – o czym poinformujemy Cię odrębnie, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.

Dane związane z dochodzeniem roszczeń będą przechowywane do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Ustawą Kodeks cywilny, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Dane pochodzące z prowadzenia statystyki korzystania z usług będziemy przechowywać do 1 roku.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą zostać przekazane:

– podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową,

– podmiotom, które dostarczają nam odpowiednie oprogramowania,

– firmom zapewniającym wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych,

– hostingodawcom,

– kancelariom prawnym.

Dane mogą zostać udostępnione osobom upoważnionym przez administratora oraz instytucjom określonym przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 czy 18 RODO),

– przenoszenia danych (jeżeli przysługuje ono na podstawie art. 20 RODO).

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po wniesieniu sprzeciwu – przestaniemy przetwarzać dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: biuro@network-interactive.pl, wpisując w tytule wiadomości „RODO”.

Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00).

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Tobą korespondencji w tym przedmiocie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.