fbpx

Klauzula proces rekrutacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA - PROCES REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy że Administratorem danych osobowych jest Network Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) z siedzibą w Dobrzechowie 446b, 38-100 Strzyżów; KRS: 0000562830, NIP: 8191665340, REGON: 361760412.

Nasze dane kontaktowe:

 1. adres do korespondencji: ul. Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów
 2. adres poczty elektronicznej: biuro@network-interactive.pl
 3. numer telefonu: 504 467 887

W sprawie ochrony danych osobowych prosimy skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@network-interactive.pl wpisując w tytule wiadomości „RODO”.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym oceny Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO) wyrażonej przez działanie potwierdzające - polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora. Dane przechowywać będziemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednakże nie dłużej niż 1 rok. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

Okres przechowywania danych

Korespondencję mailową przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas będziemy ją przechowywać do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą zostać przekazane:

 • podmiotom, które dostarczają nam odpowiednie oprogramowania
 • firmom zapewniającym wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych,
 • hostingodawcom,
 • firmom świadczącym usługi w zakresie HR,
 • kancelariom prawnym i doradczym.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 czy 18 RODO),
 • przenoszenia danych (jeżeli przysługuje ono na podstawie art. 20 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: biuro@network-interactive.pl, wpisując w tytule wiadomości „RODO”. Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00).

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym podanie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, danych o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.